Có 1 kết quả:

bǎi wú yī shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) no danger of anything going wrong
(2) no risk at all