Có 1 kết quả:

bǎi wú jìn jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all taboos are off (idiom); anything goes
(2) nothing is taboo