Có 1 kết quả:

bǎi shòu

1/1

bǎi shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all creatures
(2) every kind of animal

Một số bài thơ có sử dụng