Có 1 kết quả:

bǎi kē

1/1

bǎi kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) universal
(2) encyclopedic
(3) abbr. for 百科全書|百科全书[bai3 ke1 quan2 shu1]