Có 1 kết quả:

bǎi gǔ

1/1

bǎi gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all the grains
(2) every kind of cereal crop

Một số bài thơ có sử dụng