Có 1 kết quả:

Bǎi shèng Cān yǐn Jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC)