Có 1 kết quả:

bǎi bān

1/1

bǎi bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in hundred and one ways
(2) in every possible way
(3) by every means

Một số bài thơ có sử dụng