Có 1 kết quả:

Bǎi sè shì

1/1

Bǎi sè shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Baise prefecture level city in Guangxi
(2) former pr. [Bo2 se4]