Có 1 kết quả:

bǎi huā qí fàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a hundred flowers bloom (idiom); let the arts have free expression