Có 1 kết quả:

bǎi wàn dūn

1/1

bǎi wàn dūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) megaton
(2) million tons