Có 1 kết quả:

bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

megaton weapon