Có 1 kết quả:

bǎi yè

1/1

bǎi yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tripe (stomach lining of cattle etc used as food)

Một số bài thơ có sử dụng