Có 1 kết quả:

bǎi yè xiāng

1/1

bǎi yè xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Stevenson screen (white box with ventilated sides, housing meteorological instruments)
(2) thermometer screen
(3) instrument shelter