Có 1 kết quả:

bǎi dú bù yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be worth reading a hundred times (idiom)