Có 1 kết quả:

bǎi lǐ tiāo yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one in a hundred
(2) cream of the crop