Có 1 kết quả:

bǎi lǐ xiāng

1/1

bǎi lǐ xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thyme (Thymus vulgaris)