Có 1 kết quả:

bǎi wén bù rú yī jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) seeing once is better than hearing a hundred times (idiom); seeing for oneself is better than hearing from many others
(2) seeing is believing