Có 1 kết quả:

zào jiǎn

1/1

zào jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soap
(2) same as 肥皂