Có 2 kết quả:

Jiē dà huān xǐjiē dà huān xǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

As You Like It, comedy by Shakespeare

Từ điển Trung-Anh

to everyone's delight and satisfaction