Có 1 kết quả:

huáng wèi

1/1

huáng wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the title of Emperor