Có 1 kết quả:

huáng wèi ㄏㄨㄤˊ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the title of Emperor