Có 1 kết quả:

huáng guān

1/1

huáng guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crown (headgear)