Có 1 kết quả:

huáng gǔ

1/1

huáng gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ancient times

Một số bài thơ có sử dụng