Có 1 kết quả:

huáng tiān hòu tǔ

1/1

huáng tiān hòu tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heaven and earth (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng