Có 1 kết quả:

huáng tài hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

empress dowager

Một số bài thơ có sử dụng