Có 1 kết quả:

huáng gōng

1/1

huáng gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imperial palace