Có 1 kết quả:

huáng gōng

1/1

huáng gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

imperial palace

Một số bài thơ có sử dụng