Có 1 kết quả:

huáng dài yú

1/1

huáng dài yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

giant oarfish (Regalecus glesne)