Có 1 kết quả:

huáng jūn

1/1

huáng jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

imperial army (esp. Japanese)