Có 1 kết quả:

jiǎo jiǎo zhě yì wū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Virtue is easily sullied. (idiom)