Có 1 kết quả:

Wǎn nán Shì biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

New Fourth Army Incident of 1940, involving fighting between the Nationalists and Communists