Có 1 kết quả:

pí xià

1/1

pí xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) under the skin
(2) subcutaneous (injection)