Có 1 kết quả:

pí chǐ

1/1

pí chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tape measure