Có 1 kết quả:

pí céng xià shī yǔ zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

subcortical aphasia