Có 1 kết quả:

Pí tè lā kè ㄆㄧˊ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Petrarch
(2) Francesco Petrarca (1304-1374), Italian scholar and lyric poet, famous for sonnets