Có 1 kết quả:

pí xiào ròu bù xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on a fake smile (idiom)
(2) to smile insincerely