Có 1 kết quả:

pí tǐng

1/1

pí tǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kayak