Có 1 kết quả:

pí dàn

1/1

pí dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thousand-year old eggs
(2) preserved eggs