Có 1 kết quả:

pí zhì lèi gù chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

corticosteroid