Có 1 kết quả:

pí gé shāng

1/1

pí gé shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fellmonger
(2) a dealer who works with animal hides and skins