Có 1 kết quả:

zhòu yè ōu qín

1/1

Từ điển Trung-Anh

curled-leaf parsley (Petroselinum crispum)