Có 1 kết quả:

zhòu zhé ㄓㄡˋ ㄓㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) crease
(2) fold
(3) ripple
(4) lap