Có 1 kết quả:

zhòu méi

1/1

zhòu méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to frown
(2) to knit one's brow