Có 1 kết quả:

zhòu wén

1/1

zhòu wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wrinkle
(2) CL:道[dao4]