Có 1 kết quả:

zhòu zhě

1/1

zhòu zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) creased
(2) wrinkled
(3) fold
(4) crease