Có 1 kết quả:

zhòu zhě ㄓㄡˋ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) creased
(2) wrinkled
(3) fold
(4) crease