Có 1 kết quả:

zhòu qǐ

1/1

zhòu qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to purse
(2) to pucker (up)