Có 1 kết quả:

zhòu bā bā

1/1

zhòu bā bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wrinkled
(2) crumpled
(3) unironed