Có 1 kết quả:

zhòu zhé

1/1

zhòu zhé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crease
(2) fold
(3) ripple
(4) lap