Có 1 kết quả:

zhòu zhé

1/1

zhòu zhé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 皺折|皱折[zhou4 zhe2]