Có 1 kết quả:

zhòu méi tóu

1/1

zhòu méi tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scowl
(2) to knit the brows