Có 1 kết quả:

zhòu méi tóu ㄓㄡˋ ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to scowl
(2) to knit the brows