Có 1 kết quả:

zhòu suō

1/1

zhòu suō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wrinkle
(2) wrinkled up